Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2012

sinusoid
01:18
Nicht warum... sondern WIE?
Reposted fromvolldost volldost viafadenb fadenb
sinusoid
01:17
1230 2ed0
ladder prank
Reposted fromMoralio Moralio viafadenb fadenb

July 26 2012

sinusoid
19:22
love watching tv
Reposted fromcube cube viahessicajughes hessicajughes
sinusoid
18:17
7922 8bfe
Reposted fromMiziou Miziou viaafrocostamgowno afrocostamgowno
sinusoid
18:12
Hodor
Reposted fromSebeczek Sebeczek viamymajo mymajo

July 07 2012

sinusoid
23:11

June 21 2012

sinusoid
23:06
Reposted fromwormstache wormstache viamendel mendel

June 18 2012

sinusoid
20:31
Reposted fromsaski saski viaSebeczek Sebeczek
20:24
9780 9174
Reposted fromchickinsoup chickinsoup viatheSilenceAF theSilenceAF

June 12 2012

sinusoid
18:50
Reposted from4lf 4lf viamalinowowa malinowowa

June 10 2012

sinusoid
13:18

a czego oczekujemy od ludzi, którym wynagrodzenia zamrożono już w 2008 r. a ich szef - Prezes Rady Ministrów zapowiedział, że zamrożone zostaną co najmniej do 2015 r. ? Bo Polska jest w potrzebie, ale dla kolegów forsy nie brakuje. Oczekujemy fachowości od aparatu państwowego, w którym od lat trwa selekcja negatywna ? Człowiek, który w zeszłym roku skompromitował się ustawą o racjonalizacji zatrudnienia w administracji został Ministrem Administracji i nadal będzie "reformował". Czego oczekujemy, jeśli na urzedników ciągle się pluje: jesli nie przestrzegają prawa to źle, jeśli przestrzegają to tez źle, bo prawo jest nieludzkie. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy jakikolwiek dziennikarz za cokolwiek pochwalił jakikolwike urząd ? Pozytywnych efektów pracy setek tysięcy ludzi zatrudnionych przez Państwo nikt nie dostrzega, a poteguje się wpadki, uchybienia. Efekt jest taki, że dobrych fachowców ze świeca szukać w organach pierwszej instancji, gdzie są najpotrzebniejsi, bo tam właśnie załatwia się większość spraw tzw. zwykłych obywateli.

Administracja boi się rozstrzygać sprawy - Podatki i rachunkowość - Gazeta Prawna
Reposted fromchich chich

June 03 2012

sinusoid
23:10
2109 7bca
Reposted frombartoszkowe bartoszkowe viabeatlanna beatlanna

May 30 2012

sinusoid
22:55
8222 dc54
Reposted frommadlenaa madlenaa viastonerr stonerr
sinusoid
22:45
Reposted fromgreensky greensky viadzwiedz dzwiedz
sinusoid
20:35
Reposted fromangus angus

May 27 2012

sinusoid
18:44

May 25 2012

sinusoid
23:30
6966 81a0 500
Reposted fromkerkun kerkun viaPunkroc Punkroc

May 24 2012

sinusoid
23:48
2939 1359
Polucja
Reposted fromMoralio Moralio viamizuka mizuka

May 23 2012

sinusoid
16:53

April 30 2012

sinusoid
19:31
long distance relationship
Reposted frommajkey majkey viamendel mendel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl